1893

Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, publicat per acort y á despesas dels Excm. Ajuntament Constitucional é iniciat per los ilustres senyors regidors D. Frederich Schwartz y Luna y D. Francesch Carreras y Candi en comissió del mateix Excelentíssim Ajuntament, Barcelona, Imprempta de’n Henrich y Companyía, en Comandita, 1893.

Localització

Citació

Cabrera del Maresma (Notas històricas), Barcelona, L’Avenç, 1893.

Enllaç

Citació

Caldetas o la antigua Quadra d’Estrach (notas històricas), Barcelona, L’Avenç, 1893.

Índex

Enllaç

Citació

Crònica de la traslació de les despulles de Ramon Berenguer III lo Gran, Mataró, Est. de F. Abadal y Cia., 1893.

Índex

Enllaç

Citació

Efemérides históricas de Catalunya, Barcelona, La Ilustración, 1893.

«Castell de la Roca del Vallès (Continuació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 8 (gener-març 1893), pàg. 27-33.

Enllaç

Citació

«Protección a las palomas en el siglo xiv», La Paloma mensajera. Boletín de la Sociedad Colombófila de Cataluña (1893, gener).

Localització

«Los flaquers de Barcelona en 1608», La Ilustració Catalana, 14-300 (1893-I-15), pàg. 6-7 i 10.

Enllaç

Citació

«Los flaquers de Barcelona en 1608», La Ilustració Catalana, 14-301 (1893-I-30), pàg. 23, 26.

Enllaç

Citació

«Los flaquers de Barcelona en 1608», La Ilustració Catalana, 14-302 (1893-II-15), pàg. 34-35.

Enllaç

Citació

«Motí de genovesos á Barcelona, en 1624», La Ilustració Catalana, 14-305 (1893-III-31), pàg. 87, 90-91.

Enllaç

Citació

«Restos romans a Trayà en lo terme d’Argentona», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 9 (abril-juny 1893), pàg. 80-82.

Enllaç

Citació

«Castell de la Roca del Vallès (Continuació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 9 (abril-juny 1893), pàg. 83-87.

Enllaç

Citació

«Castell de la Roca del Vallès (Continuació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 10 (juliol-setembre 1893), pàg. 149-157.

Enllaç

Citació

«Naus reals promovent disturbios á Barcelona, en 1629», La Ilustració Catalana, 14-306 (1893-IX-15), pàg. 258-259.

Enllaç

Citació

«Susanna de la Torre (Barcelona 1441)», La Ilustració Catalana, 14-317 (1893-IX-30), pàg. 283, 286.

Enllaç

Citació

«Excursió a La Roca», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 11 (octubre-desembre 1893), pàg. 161-170.

Enllaç

Citació

«Castell de la Roca del Vallès (Continuació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 11 (octubre-desembre 1893), pàg. 177-182.

Enllaç

Citació