1894

Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, publicat per acort y á despesas dels Excm. Ajuntament Constitucional é iniciat per los ilustres senyors regidors D. Frederich Schwartz y Luna y D. Francesch Carreras y Candi en comissió del mateix Excelentíssim Ajuntament, Barcelona, Imprempta de’n Henrich y Companyía, en Comandita, 1894.

Localització

Citació

«Castell de la Roca del Vallès (Continuació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 12 (gener-març 1894), pàg. 62-64.

Enllaç

Citació

«Francisco I á Barcelona (1525)», La Ilustració Catalana, 15-320 (1894-I-15), pàg. 7, 10.

Enllaç

Citació

«Francisco I a Barcelona (1525)», La Ilustració Catalana, 15-321 (1894-I-31), pàg. 22-23.

Enllaç

Citació

«Francisco I a Barcelona (1525)», La Ilustració Catalana, 15-324 (1894-III-15), pàg. 71, 74-75.

Enllaç

Citació

«Castell de la Roca del Vallès (Continuació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 13 (abril-juny 1894), pàg. 114-120.

Enllaç

Citació

«Disposiciones legales sobre palomas en Cataluña (siglos xiv y xv)», La paloma mensajera, 42 (1894, abril).

Localització

«Disposiciones legales sobre palomas en Cataluña (siglos xiv y xv)», La paloma mensajera, 43 (1894, juny-juliol).

Localització

«Castell de la Roca del Vallès (Continuació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 14 (juliol-setembre 1894), pàg. 188-194.

Enllaç

Citació

«Disposiciones legales sobre palomas en Cataluña (siglos xiv y xv)», La paloma mensajera, 45 (1894, setembre).

Localització

«Exposició al Ajuntament d’Argentona», El Cronista (Mataró), (1894-XI-17).

Localització