1895

Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, publicat per acort y á despesas dels Excm. Ajuntament Constitucional é iniciat per los ilustres senyors regidors D. Frederich Schwartz y Luna y D. Francesch Carreras y Candi en comissió del mateix Excelentíssim Ajuntament, Barcelona, Imprempta de’n Henrich y Companyía, en Comandita, 1895.

Localització

Citació

Lo castell de la Roca del Vallés. Estudi histórich documental, Barcelona, L’Avenç, 1895.

Índex

Localització

Citació

Lo cervantisme a Barcelona, Barcelona, Estampa “La Catalana”, 1895.

Índex

«Terminà la present estampació en la ciutat de Barcelona, lo dia de Sant Martí, bisbe, que’n comptavem 11 de novembre de 1895, haventse publicat lo treball en “La veu de Catalunya”».

Localització

Citació

«Castell de la Roca del Vallès (Acabament)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 16 (gener-març 1895), pàg. 20-44.

Enllaç

Citació

Lo cabdill vigatà Bernat Guillem d’Altarriba, Barcelona, La Renaixensa, 1895.

Localització

«Los leones en Barcelona», Diario de Barcelona (1895-I-26), pàg. 1.181-1.183.

Localització

Citació

«Los leones en Barcelona», Diario de Barcelona, (1895-II-7), pàg. 1.723-1.725.

Localització

Citació

«Lo port de Montjuich (segles x á xv)», Vela y Remo. Boletín mensual de sport. Órgano del Real Club de Regatas de Barcelona, 3-24 (1895, juny), pàg. 350-351.

Localització

Citació

«Una página de historia catalana», La Dinastía, 13-5.501 (1895-VII-9), pàg. 2.

Enllaç

Citació