1896

Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, publicat per acort y á despesas dels Excm. Ajuntament Constitucional é iniciat per los ilustres senyors regidors D. Frederich Schwartz y Luna y D. Francesch Carreras y Candi en comissió del mateix Excelentíssim Ajuntament, Barcelona, Imprempta de’n Henrich y Companyía, en Comandita, 1896.

Localització

Citació

Efemérides históricas de Catalunya, Barcelona, La Ilustración, 1893.

Índex

Enllaç

Citació

«Política “yankee” en las Antillas. I Cuba (1868-1872)», La Dinastía, 14-5-719 (1896.II.5), pàg. 1-2.

Enllaç

Citació

«Política “yankee” en las Antillas. II Santo Domingo (1889)», La Dinastía, 14-5.722 (1896.II.8), pàg. 2.

Enllaç

Citació

«Política “yankee” en las Antillas. III Haití (1888 a 1891)», La Dinastía, 14-5-728 (1896.II.14), pàg. 2.

Enllaç

Citació

«Tres fotografías», La Dinastía, 14-5.758 (1896-III-15), pàg. 2.

Enllaç

Citació

«Excursió al Pallars “Jussá” o “Inferior” y á Gerri “de la sal”», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 6-21 (1896, abril-juny), pàg. 96-119.

Enllaç

Citació

«Las procesiones de Semana Santa en Barcelona», La Dinastía, 14-5.775 (1896-IV-2), pàg. 2.

Enllaç

Citació

«Monedes encunyades á Salars en lo segle xvii», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 6-22 (1896, juliol-setembre), pàg. 173-177.

Enllaç

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Breves noticias de Sarriá en los siglos x y xi», El Sarrianés, 2-103 (1896-XII-12), pàg. 1-2.

Localització

Citació

«Notas históricas de Sarriá. El término parroquial de Ayguallonga», El Sarrianés, 2-104 (1896-XII-19), pàg. 1.

Localització

Citació

«Notas históricas de Sarriá. El término parroquial de Ayguallonga», El Sarrianés, 2-105 (1896-XII-24), pàg. 1-2.

Localització

Citació