1899

Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, publicat per acort y á despesas dels Excm. Ajuntament Constitucional é iniciat per los ilustres senyors regidors D. Frederich Schwartz y Luna y D. Francesch Carreras y Candi en comissió del mateix Excelentíssim Ajuntament, Barcelona, Imprempta de’n Henrich y Companyía, en Comandita, 1899.

Localització

Citació

La cavalleria á Catalunya. Lo orde que ha de tenir pera dar deseximents hun cavaller á altre cavaller. M.S. del sigle xvi existent en la Biblioteca del Real Monestir de Sant Llorenç del Escorial. Barcelona, La Catalana, 1899.

Índex

Localització 

Citació

«Disensions locals a Vallfogona en 1406», La Veu del Montserrat, 22-1 (1899.I.7), pàg. 3-4.

Enllaç

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Siglo xiv. Relaciones entre Bernat de Sarriá y Barcelona», El Sarrianés, (1899.I.14).

Localització

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Siglo xiv. Ingerencia de la ciudad de Barcelona en el monasterio de Pedralbes», El Sarrianés, (1899.I.21).

Localització

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Siglo xiv. Ingerencia de la ciudad de Barcelona en el monasterio de Pedralbes», El Sarrianés, (1899.I.28).

Localització

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Siglo xiv. Nuevos datos sobre Vallvidrera», El Sarrianés, (1899.II.4).

Localització

Citació

«Vallfogona en el segle xv. Segons un llibre de Cort», La Veu del Montserrat, 22-5 (1899.II.4), pàg. 35-36.

Enllaç

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Siglo xv. Como se administraba el término o parroquia de Sarriá», El Sarrianés, (1899.II.11).

Localització

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Siglo xv. Como se administraba el término o parroquia de Sarriá», El Sarrianés, (1899.II.18).

Localització

Citació

«Vallfogona en el segle xv. Segons un llibre de Cort», La Veu del Montserrat, 22-8 (1899.II.25), pàg. 59-60.

Enllaç

Citació

«Vallfogona en el segle xv. Segons un llibre de Cort», La Veu del Montserrat, 22-12 (1899.III.24), pàg. 92.

Enllaç

Citació

«La devoción al Santo Sepulcro en Urgell (siglos xi y xii)», La Dinastía, 22-12 (1899.III.30), pàg. 2-3.

Enllaç

Citació

«Vallfogona en el segle xv. Segons un llibre de Cort», La Veu del Montserrat, 22-14 (1899.IV.8), pàg. 108-109.

Enllaç

Citació

«Lo priorat de Bon-Repòs y les pretencions de la mitra d’Urgell en 1786», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 9-52 (1899.maig), pàg. 118-126.

Enllaç

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Siglo xv. El monasterio de Pedralbes en la primera mitad de este siglo», El Sarrianés, (1899.V.13).

Localització

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Siglo xv. El monasterio de Pedralbes en la primera mitad de este siglo», El Sarrianés, (1899.V.20).

Localització

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Relaciones entre los Concellers de Barcelona y el monasterio de Pedralbes», El Sarrianés, (1899.V.20).

Localització

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Relaciones entre los Concellers de Barcelona y el monasterio de Pedralbes», El Sarrianés, (1899.V.27).

Localització

Citació

«Vallfogona en el segle xv. Segons un llibre de Cort», La Veu del Montserrat, 22-21 (1899.V.27), pàg. 164-165.

Enllaç

Citació

«Lo priorat de Bon-Repòs y les pretencions de la mitra d’Urgell en 1786», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 9-53 (1899.juny), pàg. 137-158.

Enllaç

Citació

«Vallfogona en el segle xv. Segons un llibre de Cort», La Veu del Montserrat, 22-24 (1899.VI.17), pàg. 188-189.

Enllaç

Citació

«La nomenclatura de las calles de Barcelona», Diario de Barcelona, (1899.VII.20), pàg. 8.102-8.104.

Localització

Citació

«Vallfogona en el segle xv. Segons un llibre de Cort», La Veu del Montserrat, 22-30 (1899.VII.29), pàg. 235-236.

Enllaç

Citació

«Vallfogona en el segle xv. Segons dos llibres de Cort», La Veu del Montserrat, 22-35 (1899.IX.2), pàg. 277.

Enllaç

Citació

«Vallfogona en el segle xv. Segons dos llibres de Cort», La Veu del Montserrat, 22-38 (1899.IX.23), pàg. 299-300.

Enllaç

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Siglo xv. Malestar y temores en Pedralbas», El Sarrianés, (1899.X.21).

Localització

Citació

«Vallfogona en el segle xv. Segons dos llibres de Cort», La Veu del Montserrat, 22-45 (1899.XI.11), pàg. 355-357.

Enllaç

Citació

«Vallfogona en el segle xv. Segons dos llibres de Cort», La Veu del Montserrat, 22-50 (1899.XII.16), pàg. 396.

Enllaç

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Siglo xv. Malestar y temores en Pedralbas», El Sarrianés, (1899.XII.16).

Localització

Citació