1900

Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, publicat per acort y á despesas dels Excm. Ajuntament Constitucional é iniciat per los ilustres senyors regidors D. Frederich Schwartz y Luna y D. Francesch Carreras y Candi en comissió del mateix Excelentíssim Ajuntament, Barcelona, Imprempta de’n Henrich y Companyía, en Comandita, 1900.

Localització

Citació

Lo castell de Burriach ó de Sant Vicents. Mataró, Estampa Abadal, 1900, (Biblioteca Histórica del Maresma, 2).

Índex

Localització

Citació

Lo Castell-Bisbal del Llobregat. Apuntacions históriques de la Edat Mitjana, Barcelona, La Catalana, 1900.

Índex

Localització

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Siglo xv. Malestar y temores en Pedralbas», El Sarrianés, (1900.I.20).

Localització

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Siglo xv. Malestar y temores en Pedralbas», El Sarrianés, (1900.I.27).

Localització

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Siglo xv. Malestar y temores en Pedralbas», El Sarrianés, (1900.II.3).

Localització

Citació

«Vallfogona en el segle xv. Segons dos llibres de Cort», La Veu del Montserrat, 23-6 (1900.II.10), pàg. 43-44.

Enllaç

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Siglo xv. Malestar y temores en Pedralbas», El Sarrianés, (1900.II.10).

Localització

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Siglo xv. Malestar y temores en Pedralbas», El Sarrianés, (1900.II.17).

Localització

Citació

«Vallfogona en el segle xv. Segons dos llibres de Cort», La Veu del Montserrat, 23-12 (1900.III.24), pàg. 91-92.

Enllaç

Citació

«Estades del Comanador a Vallfogona en 1427 y 1430», La Veu del Montserrat, 23-15 (1900.IV.14), pàg. 115.

Enllaç

Citació

«Notas históricas de Sarriá. Sarriá y Predralbas en los Dietarios del Consejo de Barcelona», El Sarrianés, (1900.IV.28).

Localització

Citació

«Una aclaració. Carta al Director del Diari de Catalunya», Diari de Catalunya, 1-60 (1900-VIII-8), pàg. 2.

Enllaç

Citació:

«Na Elionor d’Aragó á Montblanch (sigle xv)», Diari de Catalunya,(1900.VIII.25), pàg. 1.

Enllaç

Citació