1907

Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, publicat per acort y á despesas dels Excm. Ajuntament Constitucional é iniciat per los ilustres senyors regidors D. Frederich Schwartz y Luna y D. Francesch Carreras y Candi en comissió del mateix Excelentíssim Ajuntament, Barcelona, Imprempta de’n Henrich y Companyía, en Comandita, 1907.

Localització

Citació

Dietari de la guerra a Cervera. Des del 1462 al 1465, Barcelona, Bartomeu Baxarias editor, 1907.

Enllaç

Citació

«Excursió a Capri», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 17-149 (juny, 1907), pàg. 166-181.

Enllaç

Citació

«La paz en América Latina», Diario de Barcelona, 1907-VIII-16, pàg. 9.721-9.722.

Localització

Citació

«Alquezar sots domini dels prelats de Tortosa», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 4-28 (octubre-desembre, 1907), pàg. 193-200.

Enllaç

Citació