1910

Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, publicat per acort y á despesas dels Excm. Ajuntament Constitucional é iniciat per los ilustres senyors regidors D. Frederich Schwartz y Luna y D. Francesch Carreras y Candi en comissió del mateix Excelentíssim Ajuntament, Barcelona, Imprempta de’n Henrich y Companyía, en Comandita, 1910.

Localització

Citació

Notes sobre los origens de la enfiteusis en lo territori de Barcelona, Barcelona, Fills de Jaume Jepús impressors, 1910.

Localització

Citació

«Evolució històrica dels juheus y juheissants barcelonins», Estudis Universitaris Catalans, IV (1910), pàg. 45-65 i 359-373.

Enllaç

Citació

«Notes sobre los origens de la enfiteusis en lo territori de Barcelona», Revista Jurídica de Cataluña, XVI-1 (gener, 1910), pàg. 26-34.

Localització

Citació

«Notes sobre los origens de la enfiteusis en lo territori de Barcelona», Revista Jurídica de Cataluña, XVI-2 (febrer, 1910), pàg. 64-85.

Localització

Citació

«La antigua capilla de los correos de caballo de Barcelona», El filatélico español, 11-113 (febrer, 1910), pàg. 13-20.

Localització

Citació

«Notes sobre los origens de la enfiteusis en lo territori de Barcelona», Revista Jurídica de Cataluña, XVI-3 (març, 1910), pàg. 122-133.

Localització

Citació

«Notes sobre los origens de la enfiteusis en lo territori de Barcelona», Revista Jurídica de Cataluña, XVI-4 (abril, 1910), pàg. 145-153.

Localització

Citació

«Recorrent la comarca del Somontano», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 20-184 (maig, 1910), pàg. 133-143.

Enllaç

Citació

«Recorrent la comarca del Somontano (continuació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 20-185 (juny, 1910), pàg. 161-174.

Enllaç

Citació

«Recorrent la comarca del Somontano (continuació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 20-186 (juliol, 1910), pàg. 189-194.

Enllaç

Citació

«Notes históriques de Sant Hilari. Sant Hilari Ça-Calm», L’Estiuada (Sant Hilari Sacalm), 3-34 (1910-IX-2), pàg. 2-3.

Enllaç

Citació

«Notes dotzentistes d’Ausona», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 5-40 (octubre a desembre, 1910), pàg. 429-479.

Enllaç

Citació