1912

Ceremonial dels Magnífichs Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona. Rubriques de Bruniquer. Volum primer. Publicat per acort y a despeses del Excm. Ajuntament Constitucional e iniciat per los ilustres senyors regidors D. Francesch Carreras y Candi y D. Bartomeu Gunyalons y Bou en comissió del mateix Excelentíssim Ajuntament, Barcelona, Imprempta d’Henrich y Companyía, en comandita, 1912.

Localització

Citació

Excursions per la Catalunya Aragonesa y Provincia d’Osca. Primera part: Somontano y Barbatania, Barcelona, L’Avenç, 1912.

Localització

Citació

«Una excursió per la Barbatania (continuació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 22-204 (gener, 1912), pàg. 12-24.

Enllaç

Citació

«Una excursió per la Barbatania (acabament)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 22-205 (febrer, 1912), pàg. 33-41.

Enllaç

Citació

«Sant Jordi y lo simbólic drac», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 22-207 (abril, 1912), pàg. 117-123.

Enllaç

Citació

«Rebelió de noblesa catalana contra Jaume I en 1259», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 6-47 (juliol a setembre, 1912), pàg. 502-540.

Enllaç

Citació

«La casa forta de la Espinçella en les Guilleries», L’Estiuada (Sant Hilari Sacalm), 5-58 (1912-VIII-30), pàg. 2-3.

Enllaç

Citació

«Rebelió de noblesa catalana contra Jaume I en 1259 (Acabament)», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 6-48 (octubre a desembre, 1912), pàg. 502-540.

Enllaç

Citació

«Excursió a la “Domus” de la Espinçella, a Viladrau», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 22-214 (novembre, 1912), pàg. 324-330.

Enllaç

Citació