1913

Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, publicat per acort y á despesas dels Excm. Ajuntament Constitucional é iniciat per los ilustres senyors regidors D. Frederich Schwartz y Luna y D. Francesch Carreras y Candi en comissió del mateix Excelentíssim Ajuntament, Barcelona, Imprempta de’n Henrich y Companyía, en Comandita, 1913.

Localització

Citació

Ceremonial dels Magnífichs Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona. Rubriques de Bruniquer. Volum segon. Publicat per acort y a despeses del Excm. Ajuntament Constitucional e iniciat per los ilustres senyors regidors D. Francesch Carreras y Candi y D. Bartomeu Gunyalons y Bou en comissió del mateix Excelentíssim Ajuntament, Barcelona, Imprempta d’Henrich y Companyía, en comandita, 1913.

Localització

Citació

La Via Layetana substituint als carrers de la Barcelona mitgeval. Catálech de la colecció gráfica de dita vía, per Francesch Carreras y Candi, Regidor de la Ciutat de Barcelona, delegat per formar la present publicació; Estudi dels Esgrafiats de Barcelona, per Ramón Nonat Comas, Barcelona, “Atles Geográfich” d’Albert Martín, 1913.

Localització

Citació

«Les obres de la Catedral de Barcelona. 1298-1445», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 7-49 (gener a març, 1913), pàg. 22-30.

Enllaç

Citació

«Les obres de la Catedral de Barcelona. 1298-1445. (Continuació)», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 7-50 (abril a juny, 1913), pàg. 128-136.

Enllaç

Citació

«Lo retaule barceloní de la Santa Creu obra d’En P. Terrers y d’En F. Vergós», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 7-52 (octubre a desembre, 1913), pàg. 217-220.

Enllaç

Citació