1915

Ceremonial dels Magnífichs Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona. Rubriques de Bruniquer. Volum quart. Publicat per acort y a despeses del Excm. Ajuntament Constitucional e iniciat per los ilustres senyors regidors D. Francesch Carreras y Candi y D. Bartomeu Gunyalons y Bou en comissió del mateix Excelentíssim Ajuntament, Barcelona, Imprempta d’Henrich y Companyía, en comandita, 1915.

Localització

Citació

«Alquezar sots domini dels prelats de Tortosa (Conclusión)», La Zuda (Tortosa), 23 (gener, 1915), pàg. 12-15.

Enllaç/Localització

Citació

«Recort y esperança», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 25-243 (abril, 1915), pàg. 145-146.

Enllaç

Citació